Decodering: het Hulpbronnen – en Afvalbeheerplan voor de professionelen

Op 22 november 2018 keurde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het nieuwe Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan (HABP) met zijn zestig (60) maatregelen goed. Maak hier kennis met de elementen die u kunnen interesseren als ondernemer in het Brussels Gewest.

Dealgemene doelstellingen van het HABP zijn drievoudig:

 • een omschakeling naar duurzamere en meer circulaire consumptiepraktijken verankeren;
 • de bewaring en de nuttige toepassing van grondstoffen, indien mogelijk lokaal, maximaliseren;
 • de economische aanbodsector overhalen om de circulaire praktijk mee te concretiseren.

De zes sleutelmaatregelen van het plan zijn:

 1. de “zero afval”-initiatieven van burgers, verenigingen en gemeenten ondersteunen en begeleiden;
 2. de aankoop in bulk stimuleren, net als herstellen en hergebruiken, en ervoor zorgen dat het verbod op plastic zakjes wordt nageleefd;
 3. de opvoeding tot het duurzame beheer van de natuurlijke rijkdommen in de scholen ontwikkelen;
 4. de afvalinzamelingssystemen diversifiëren en vermenigvuldigen om hergebruik en recyclage te bevorderen;
 5. ondernemingen begeleiden naar “zero afval”;
 6. projecten voor hergebruik en recyclage van bouwmaterialen op werven financieren en begeleiden.

En voor alle Brusselse professionele activiteiten?

Het verbruik van hulpbronnen en de afvalproductie verminderen door de Brusselse professionele activiteiten zal de rode draad vormen in de toekomst. Het Gewest wil het circulaire beheer van de vraag naar goeden en diensten (hulpbronnen) verbeteren en de overheden aansporen om een voorbeeldrol te vervullen.

Dit betekent concreet dat:

 • de professionele activiteiten zullen worden begeleid om de wetgeving betreffende hulpbronnen en afvalstoffen na te leven (de naleving van deze verplichtingen zal worden gecontroleerd);
  Lees ook onze artikel “Concrete en eenvoudige oplossingen voor uw afval!” om u verplichtingen en mogelijke hulp te ontdekken.
 • het Label Ecodynamische Onderneming is een tool om de goede praktijken ten voordele van innovatie op het gebied van duurzame consumptie en het afvalbeheer in de ondernemingen te promoten;
 • Leefmilieu Brussel zal de praktijken van een meer circulaire consumptie aanmoedigen (collaboratieve economie, functionaliteitseconomie, duurzame aankopen, hergebruik, herstelling) in het kader van professionele activiteiten;
 • de overheden van het Brussels Gewest zullen een voorbeeldfunctie vervullen door het duurzaam en circulair beheer van de hulpbronnen en afvalstoffen in hun interne werking te integreren.

Voor de commerciële activiteiten, de horeca en de evenementen?

Het experimenteren met innovatieve praktijken inzake verpakking en de ondersteuning ervan zijn van essentieel belang. Het Gewest voorziet:

 • de uitvoering van het verbod op lichte plastic wegwerpzakjes te blijven ondersteunen;
 • de proefprojecten om praktijken te ontwikkelen die de verkoop in bulk of het gebruik van herbruikbare verpakkingen aanmoedigen ondersteunen;
 • de duurzame en “zero afval”-evenementen promoten.

Voor de actoren van de “nieuwe” economie van het duurzame hulpbronnenbeheer

De activiteiten van de nieuwe economie (herstelling, hergebruik, tweedehandsproducten, upcycling, huur,…) zullen worden aangemoedigd en ondersteund in de klassieke en sociale economie om te antwoorden op de vraag van de gezinnen en professionelen, in het bijzonder via het Gewestelijk Programma van de Circulaire Economie.

Voor de bouwsector?

Het Gewest wil de overgang van de bouwsector naar een circulair beheer van hulpbronnen en bouwafval versterken door de verspreiding van goede praktijken, opleidingen voor nieuwe technieken en de opstelling van een reglementair kader dat gunstig is voor de circulariteit van de bouwmaterialen.

Het Gewest zal bovendien aangepaste ophaalmogelijkheden voorstellen voor gevaarlijk afval en in het bijzonder voor asbest.

Voor de sector van de professionele afvalstoffen?

De uitvoering van het plan zal een impact hebben op het systeem van de ophaling, verwerking en beheer van afval in Brussel. In overleg met de private en openbare afvalprofessionals zal het Gewest hun acties plannen en begeleiden om de behoeften van het Gewest te beantwoorden.

 • het circuit van de selectieve ophaling en afvalverwerking optimaliseren;
 • een gezonde, billijke en efficiënte concurrente verzekeren voor de ophaling en verwerking van afvalstoffen;
 • het afvalbeheer in de ondernemingen generaliseren in samenwerking met de ophalers van niet-huishoudelijk afval.

Het volledige Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan, het milieueffectenrapport en de Milieuverklaring zijn online beschikbaar.

 

Contact :

Katleen Van Braeckel – kvanbraekel@environnement.brussels
Fiona Craddock – +32 2 210 01 71 | green@beci.be

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Katleen Van Braeckel, kvanbraekel@environnement.brussels.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

In samenwerking met: