De 3 succesfactoren van co-creatie

Innoviris lanceerde een nieuwe Co-create projectoproep om Brusselse ondernemingen en burgers aan te zetten samen te bouwen aan de toekomst die ze voor hun Gewest wensen. Wat houdt co-creatie nu eigenlijk in en wat zijn de succesfactoren?

Co-creatie betekent meestal de ontwikkeling van producten en/of diensten in actieve samenwerking met klanten – en op duurzame wijze. Ruimer gezien is het ook de samenwerking met alle partners van een onderneming: werknemers, leveranciers, klanten, onderzoekscentra of allerlei overheidsorganen. De opzet? Producten en diensten ontwikkelen die aan de werkelijke behoeften van de consumenten beantwoorden en tegelijk de milieu-impact van productie en gebruik terugschroeven. Deze bedrijfsstrategie doet dus een beroep op de samenwerking en inzet van alle spelers om betere en milieuvriendelijkere producten en diensten te creëren. En bovendien beoogt ze gedragsveranderingen bij de consument, de leverancier en binnen de onderneming zelf.

Drie factoren bepalen het welslagen van co-creatie. Eén: het domein, het product of de dienst bepalen waar co-creatie echt aangewezen en rendabel zal zijn. Twee: de mogelijke co-creatoren identificeren. En drie: die mensen motiveren, ook op langere termijn.

Het domein of product bepalen waar co-creatie echt aangewezen is

Co-creatie levert een voordeel op lange termijn op als de onderneming focust op activiteiten met een duurzaam concurrentievoordeel. Voorbeelden genoeg: de aanpassing van een productieproces voor een beter gebruik van de hulpbronnen; de verbetering van een bestaand product in functie van de verwachtingen van de klanten of om nieuwe normen en reglementeringen na te leven; de creatie van een innoverend product of dienst enz. Co-creatie kan ook mikken op een gedragsverandering van de klanten of een diepgaander engagement in de lokale gemeenschap.

Neem nu het project Falcoop, dat de coöperatiesupermarkt BEES Coop toegankelijker moet maken voor iedereen, ongeacht het sociaaleconomisch profiel, o.a. via het uitwisselen van voedingsculturen tussen verschillende gemeenschappen in een wijk. Dit project in het raam van het Co-Create programma van Innoviris heeft als partners BEES Coop, het onderzoekscentrum CEESE – ULB en verscheidene sociale en culturele partners van Schaarbeek en Sint-Joost (wijkgezondheidscentra, OCMW, buurtverenigingen, scholen enz.).

Co-creatoren identificeren

De te betrekken deelnemers hangen af van de aard van het co-creatieproject en moeten dus worden geïdentificeerd. Een onderneming die bijvoorbeeld de toeleveringsketen wil verbeteren, werkt hieraan best met de voornaamste leveranciers, de vervoerders en de werknemers van de betrokken afdelingen. Voor het verbeteren van een bestaand product dient echter te worden nagegaan wie de klanten zijn, waarom ze het product gebruiken en wat hun behoeften en verwachtingen zijn. De werknemers van de afdelingen design, productie en dienst na verkoop horen waarschijnlijk ook bij het project.

Mensen motiveren, ook op langere termijn

Bij het bepalen van de co-creatoren is het van belang een kritische massa te bereiken. Met te weinig mensen dalen namelijk de slaagkansen. Een duidelijke communicatie over het project en de doelstellingen zal mensen aanmoedigen om aan de co-creatie deel te nemen en zal meteen verduidelijken wat van hen wordt verwacht. Het gebruik van eenvoudige en gemakkelijk in te zetten hulpmiddelen vermijdt dat kandidaten het project de rug toekeren.

Een goed inzicht in – en gebruik van – de motivatie van de co-creatoren zal het voorleggen van goede ideeën bevorderen. Beloningen en herkenning zijn soms positieve prikkels, maar nieuwsgierigheid, leergierigheid en andere speelse en sociale aspecten zijn nog veel efficiënter. In milieugebonden en sociale projecten putten de deelnemers motivatie uit hun engagement in de gemeenschap en uit de positieve impact op het milieu. Organisaties die aan co-creatie doen, nemen best deze verscheidene elementen in acht om de belangstelling van de co-creatoren ook op langere termijn levendig te houden.

En in Brussel?

Dankzij co-creatie kunnen organisaties zich openen naar de gemeenschap waarin ze actief zijn en waaraan ze hun bestaan te danken hebben. Op die manier nemen ze deel aan – en interageren ze met – hun ecosysteem, dat ze gebruiken om uitdagingen aan te pakken. Een goed beheerde co-creatie kan uitmonden op beter aangepaste en duurzamere oplossingen, producten of diensten. Daarom promoot het Brusselse Gewest het proces sinds 2015 via de projectoproep ‘Co-create voor stedelijke veerkracht’ van Innoviris.

Co-create wil de uitdagingen van het Brusselse Gewest aanpakken door een toenadering tussen ondernemingen, universiteiten, verenigingen en burgers. Vandaag ondersteunt Innoviris 16 Co-create projecten om innoverende oplossingen te onderzoeken, te ontwikkelen en uit te testen waarmee Brussel veerkrachtiger zal worden tegenover de sociaaleconomische en milieu-uitdagingen. Heel wat domeinen zijn hierbij betrokken: voeding, huisvesting, mobiliteit, energie en aanverwante diensten, waterbeheer, gezondheidszorg, sociale en organisatorische innovatie, onderwijs, cultuur, economie … Steeds met de bedoeling om, via de verbetering, voor meer duurzaamheid en veerkracht te zorgen.

Projectoproep Co-create 2018

Omwille van het succes van de vorige edities lanceert Innoviris een nieuw Co-create projectoproep die, zoals voordien, op drie pijlers berust:
– innoverende oplossingen voorleggen voor de tekorten van de stedelijke diensten die het Gewest aanbiedt;
– het project ‘in co-creatie’ met verscheidene spelers ontwikkelen: ondernemingen, onderzoekscentra en verenigingen;
– maatschappelijke en participatieve innovatie bevorderen en aanmoedigen.

Bovendien zullen de projecten niet uitsluitend moeten focussen op technologische innovatie, maar ook andere, minder voor de hand liggende domeinen onderzoeken (‘low-tech’, ‘local tech’ enz.). Belangrijk zijn vooral de ontdekking, het experimenteren en de participatie. Vandaar de noodzaak om de partners erbij te betrekken en samen te werken met de eindgebruikers.

De selectieprocedure verloopt in twee stappen: het projectontwerp (of ‘project outline’) en het uiteindelijke dossier. Het projectontwerp moet ten laatste tegen 1 maart 2018 om 12 uur bij Innoviris worden ingediend. Als het projectontwerp wordt weerhouden, kan Innoviris u zes maanden lang tot € 25.000 uitbetalen om een finaal project te ontwikkelen dat u voor 5 november 2018 om 12 uur zult moeten voorleggen.

Belangstelling? U vindt meer informatie evenals het aanvraagformulier op de website van de projectoproep.

Contactpersonen:
Innoviris: Xavier Hulhoven – +32 2 600 50 68 – xhulhoven@innoviris.brussels
BECI: Laura Rebreanu – +32 2 643 78 26 – lr@beci.be

 

Cet article vous est proposé par Laura Rebreanu, green@beci.be.
Vous pouvez également contribuer au contenu de notre site et vous placer comme référence auprès de nos internautes. Faites-nous part de votre expertise, de vos idées fraîches et de votre vision. Nous publierons votre texte, s’il répond aux besoins des entreprises bruxelloises et qu’il nous est fourni en français et néerlandais.